For services call : +66 (0) 2529 0475
 
 
        TOPIC CSR ACTIVITY
   การรับรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR - DIW 2015    ร่วมประเพณี วันสงกรานต์ 2016  
               
       บริษัท ทอสเท็ม ไทยจำกัด ได้รับรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
   CSR - DIW Continuous Awards 2015 โดยมี รองประธานบริษัท ฯ
   คุณเอื้อมจิตต์ เจริญบุญวรรณ และ คุณ ฮิซาชิ ทากาฮาชิ
   เป็นตัวแทนรับรางวัลจากคณะผู้บริหาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2015
    บริษัท ทอสเท็มไทยจำกัด ร่วมกิจกรรมสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย
  เนื่องในวันสงกรานต์กับชุมชนรอบข้าง ได้แก่ชุมชนไทยธานี ชุมชน
  วัดโพธิ์นิ่ม ชุมชนวัดพืชนิมิต โดยมีกิจกรรม การสงน้ำพระภิกษุสงฆ์
  รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุในเดือน เมษายน 2559
  
 
 
 
        TOPIC ENVIRONMENTAL ACTIVITY
 
   ปลูกป่าชายเลน 2015    มาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสีเขียวภายในองค์กร  
                 
        บริษัท ทอสเท็ม ไทยจำกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ปลูกป่าชายเลน
    เป็นปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
    สิ่งแวดล้อม ณ สถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 6 บางขุนไทร อ.บ้านแหลม
    จ.เพชรบุรี นำทีมโดย คุณโยชิฟูมิ ชิโมนากะ ประธานบริษัท ฯ
    เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2015
      บริษัท ทอสเท็ม ไทยจำกัด กำลังก้าวเข้าสู่โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว
    ระดับที่ 4 หรือ วัฒนธรรมสีเขียว จึงเชิญชวนทุกคนในองค์กรมาให้ความ
    ร่วมมือ ร่วมใจดำเนินงาน อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการ
    ประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของเรา
 
 
        TOPIC ENERGY ACTIVITY
   การจัดการและการลดใช้พลังงาน    โครงการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน  
             
       ทอสเท็มไทยมีการดำเนินกิจกรรมและโครงการประหยัดพลังงานภายใน
   บริษัทเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมี
   แนวทาง "ลดการใช้พลังงานโดยไม่จำเป็น และใช้พลังงานเท่าที่จำเป็น
   โดยในปี 2016 เรามีเป้าหมายจะลด CO2 ลดลง 3 %เพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน
   การช่วยโลกของเราในอนาคต และสนับสนุนการปฎิบัติตามกฎหมาย
      บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ร่วมโครงการ "อุตสาหกรรมประหยัดไฟ ช่วยไทยลดใช้พลังงาน"
   โดยมีโครงการต่างๆ เพื่อลดการใช้พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่ามากที่สุดดังนี้่
   1. โครงการลดพลังงานแสงสว่าง โดยการเปลี่ยนเป็นหลอด LED เพื่อประหยัดพลังงาน
   2. โครงการรณรงค์การปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งหลังไม่ได้ใช้งาน
   3. โครงการประหยัดพลังงานแอร์ กำหนดให้ควบคุมอุณหภูมิ 26-27 องศา
   4. โครงการรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด
   5. โครงการลดความสูญเปล่าของเครื่องดูดเศษตัด เพื่อใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุมค่า
   6. โครงการลดพลังงานไฟฟ้าของเครื่องอัดอากาศ
กรณีมีเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม Tel : 02-5290475 Ext. 1965 ,1955 Fax : 02-5294385
E-mail : kultida.boonyapas@lixil.com , ruecha.hammasut@lixil.com